Tờ trình đăng ký bổ sung nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đồng Xoài

17/08/2022 | 23:19

TỜ TRÌNH

Về việc đăng ký bổ sung nhu cầu chuyển mục đích
sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân tỉnh;
– Sở Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Theo đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tại Tờ trình số 894/TTr-TNMT ngày 26/7/2022 và tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013; Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho đăng ký bổ sung nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của 470 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đồng Xoài vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, cụ thể theo danh sách kèm theo.

Lý do: Thời gian qua trên địa bàn thành phố Đồng Xoài phát sinh người sử dụng đất có nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Đồng Xoài đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Hiện nay thành phố Đồng Xoài đang tiến hành lập các quy hoạch như: các quy hoạch phân khu; các quy hoạch chi tiết (do phòng Quản lý đô thị thành phố làm chủ đầu tư). Khi phê duyệt các quy hoạch này nhiều thửa đất sẽ không đủ điều kiện để chuyển mục đích mặc dù tại thời điểm đăng ký nhu cầu chuyển mục đích các thửa đất này đủ điều kiện. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét ghi chú thêm nội dung sau vào danh sách bổ sung nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố:“Danh sách trên là nhu cầu do hộ gia đình, cá nhân đăng ký xin chuyển mục đích sử dụng đất. Khi hộ gia đình, cá nhân có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất thì phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đồng Xoài có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định các điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định khác. Không giải quyết các trường hợp có tên trong danh sách phê duyệt kế hoạch sử dụng đất nếu không đảm bảo các điều kiện trên và các quy định có liên quan” để các hộ gia đình, cá nhân hiểu rõ và không lấy căn cứ việc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để kiến nghị, khiếu nại khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không được giải quyết do không đủ điều kiện.

(có Danh sách bổ sung nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo)

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tải file

Danh mục: