Các vấn đề liên quan đến nhà đất thành phố Hà Nội

27/07/2023 | 14:04

Nhà đất thành phố Hà Nội về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý

Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của thành phố hà nội theo nghị định số 167/2017/nđ-cp ngày 31/12/2017, nghị định số 67/2021/nđ-cp ngày 15/7/2021 của chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 31/5/2023 của UBND Thành phố về triển khai Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026- 2030 và Văn bản số 1299/UBND-KTTH ngày 04/05/2023 của UBND Thành phố về đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết sô 74/2022/QH15 và rà soát, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền của Thành phố về quản lý, sử dụng tài sản công.

Nhà đất Hà Nội

Nhà đất Hà Nội

I. Mục đích, yêu cầu:

 1. Mục đích:

– Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

– Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành sắp xếp lại, xử lý đối với 100% các cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố quản lý, sử dụng và thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

– Quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất đến từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố để dần đi vào nề nếp và được thực hiện thống nhất, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo nguồn tài chính phục vụ các nhiệm vụ chi quan trọng, thiết yếu của ngân sách nhà nước theo quy định.

– Chấn chỉnh, xử lý kịp thời những cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng sai mục đích, vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công.

– Khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất không được theo dõi, quản lý; sử dụng không đúng mục đích, không để lãng phí, sai phạm, lấn chiếm, chuyển đổi, sử dụng sai mục đích hoặc để hoang hóa.

 1. Yêu cầu:

– Thực hiện khẩn trương, đồng bộ các giải pháp giải quyết dứt điểm việc kê khai hồ sơ nhà đất, kiểm tra hiện trạng, phương án đề xuất, phê duyệt phương án và kiểm tra thực tế tình hình quản lý, sử dụng nhà đất sau khi phương án sắp xếp được phê duyệt theo quy định pháp luật về quản lý tài sản công, đất đai và pháp luật có liên quan.

– Giám đốc các sở; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các Nghị định của Chính phủ; các Thông tư của Bộ Tài chính; các chỉ đạo của UBND Thành phố (Văn bản số 2267/UBND-KT ngày 24/5/2018; Số 5518/UBND-KT ngày 09/11/2018; Số 12/CT-UBND ngày 08/6/2020; Số 2883/UBND-KTTH ngày 05/9/2022; Số 2889/UBND-KTTH ngày 05/9/2022 và Số 1299/UBND-KTTH ngày 04/5/2023);

– Hướng dẫn của Sở Tài chính (Văn bản số 5527/STC-QLCS ngày 01/9/2021) và kế hoạch về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do đơn vị xây dựng.

– Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất phải thực hiện kê khai, báo cáo theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Thành phố nếu sử dụng nhà, đất để cho mượn, cho thuê, hợp tác, kinh doanh, liên doanh, liên kết và các hình thức sử dụng khác không đúng quy định.

II. Nội dung:

 1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và Thành phố về công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước đang quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố rà soát toàn bộ cơ sở nhà, đất được giao quản lý và tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có)theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ để khẩn trương tổ chức triển khai báo cáo các nhiệm vụ, công việc, cụ thể như sau:

2.1. Đối với các cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và Chủ tịch/Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm đúng hình thức, thời hạn, thủ tục theo quy định của pháp luật.

2.2. Trường hợp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Thành phố chưa thực hiện báo cáo kê khai đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng và thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ:

 • Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và Chủ tịch/Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước khẩn trương chỉ đạo rà soát, kê khai, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất quản lý, sử dụng theo đúng Mẫu số 01 của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và các nội dung quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ;
 • Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018, Thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính; và hướng dẫn của Sở Tài chính tại Văn bản số 5527/STC-QLCS ngày 01/9/2021, gửi Sở Tài chính trước ngày 30/9/2023 để chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu và báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

2.3. Trường hợp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Thành phố đã thực hiện báo cáo kê khai:

– Sở Tài chính khẩn trương rà soát báo cáo kê khai của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Thành phố, kịp thời có văn bản đề nghị hoàn thiện phương án trong trường hợp chưa đủ điều kiện. Trên cơ sở đó:

– Đối với cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND Thành phố: Phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng (hoàn thành trước ngày 20/11/2023), lập phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất báo cáo UBND Thành phố phê duyệt (hoàn thành trước ngày 20/12/2023).

– Đối với cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài chính: Tham mưu UBND Thành phố có văn bản đề nghị Bộ Tài chính (đối với nhà, đất tại 04 thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng) chủ trì kiểm tra hiện trạng, lập phương án gửi lấy ý kiến các địa phương để Bộ Tài chính phê duyệt theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.

2.4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và Chủ tịch/Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện việc kê khai, báo cáo và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định.

 1. Về việc xử lý các cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, có tranh chấp, sử dụng sai mục đích, thiếu hồ sơ pháp lý, Ủy ban nhân dân Thành phố giao:

3.1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất rà soát các cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng sai mục đích (sử dụng không đúng mục đích được giao, được thuê) hoặc thiếu hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc.

Trên cơ sở đó, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng sai mục đích hoặc mất hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc nhà, đất đồng thời kiến nghị và liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phương để giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3.2. Đối với các cơ sở nhà, đất chưa hoàn thiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận/huyện/thị xã căn cứ nguồn gốc, hồ sơ pháp lý có liên quan và quy định của pháp luật về đất đai để xem xét giải quyết cho người sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, không chờ đến khi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất xong hoàn thiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất: Hoàn thành trong năm 2023.

 1. Đối với các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc địa phương khác trên địa bàn Thành phố:

– Các cơ quan chức năng thuộc Thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Trung ương hoặc địa phương khác quản lý trên địa bàn, đặc biệt là việc kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất;

-Tham mưu UBND Thành phố có ý kiến về phương án xử lý nhà, đất, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương theo phân cấp của Chính phủ và quy định của pháp luật, bảo đảm thời hạn theo quy định; Kịp thời cung cấp các thông tin về quy hoạch và các thông tin khác thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước để phục vụ việc lập, phê duyệt phương án xử lý và tổ chức xử lý nhà, đất.

– UBND quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, nắm bắt thông tin các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc địa phương khác trên địa bàn hiện không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các địa phương khác chuyển giao hoặc thu hồi về Thành phố quản lý, phục vụ mục đích công cộng.

 1. Về kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố triển khai kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó, quan tâm kiểm tra việc thực hiện phương án đối với các cơ sở nhà, đất thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, bán đấu giá,…. Đảm bảo hoàn thành việc thực hiện phương án xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/12/2025. Kết quả rà soát, kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất gửi Sở Tài chính để rà soát, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Trường hợp các phương án có quy định thời hạn thực hiện nhưng đã quá hạn thì phải kịp thời báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Tài chính) để gia hạn hoặc phê duyệt lại phương án, bảo đảm đúng quy định.

III. Tổ chức thực hiện:

 1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố thực hiện nghiêm, đạt kết quả theo Kế hoạch này và phân công trách nhiệm tại Công văn số 2883/UBND-KTTH ngày 05/9/2022 của UBND Thành phố về đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp để tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn Thành phố.
 2. Trước ngày 20 của tháng cuối hàng quý, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố báo cáo kết quả thực hiện của quý theo Mẫu số 03 Văn bản số 1299/UBND-KTTH ngày 04/05/2023 của UBND Thành phố gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, gửi Bộ Tài chính theo quy định.
 3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho UBND Thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phản ánh về UBND Thành phố (thông qua Sở Tài chính) để chỉ đạo giải quyết kịp thời./.


Nơi nhận:
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Các PCT UBND Thành phố;
– Các Sở, ban, ngành Thành phố;
– UBND quận, huyện, thị xã;
– DNNN thuộc Thành phố;
– VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CM;
– Lưu: VT, KTTHNam
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Minh Hải

 

Danh mục: