Bình Phước có bao nhiêu đô thị, thị xã, thành phố vào năm 2030?

24/11/2022 | 19:31

Bình Phước có bao nhiêu đô thị, thị xã, thành phố vào năm 2030?

Bình Phước có bao nhiêu đô thị, thị xã, thành phố vào năm 2030?

Danh mục: